Lejebetingelser

1. Lejemålet regnes fra den dag materiellet afgår fra vores adresse til og med den dag, det bringes tilbage til vores adresse, begge dage medregnet.

2. Lejen beregnes pr. påbegyndt dag af max 8 timer gældende fra den dag materiellet forlader vor adresse til og med den dag det er retur på vores adresse. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Der regnes normalt med 5 dages uge. Undtaget er endvidere skurvognsmateriel hvor minimumlejeperioden er 1 måned. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

3. Lejemålet gælder AB vor adresse, hvorfor lejeren debiteres for transportudgiften i forbindelse med lejemålene. Transportforsikring skal dækkes af lejeren.

4. I lejeafgiften er ikke indbefattet forbrugsmaterialer så som: brændstof, skærpning af bor og mejsler, diamantklinger m.m.

5. Det lejede materiel leveres af Freelance Entreprenøren Aps i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning.

6. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Smøreolie til motordrevet materiel.

7. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af Freelance Entreprenøren Aps eller afleveret retur på vor plads samt under hele lejemålet. Freelance Entreprenøren Aps garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag, erstattes af lejer. Reparationer må kun udføres på vor værksted eller på et af os anvist værksted.

8. Det lejede materiel returneres rengjort af lejer og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vor adresse, finder eftersyn sted, og evt. reparationer debiteres lejer + den daglige lejeafgift for materiellet pr. “liggedag”. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/lakering.

9. Freelance Entreprenøren Aps er ikke ansvarlig for personskade, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Freelance Entreprenøren Aps eller andre, som Freelance Entreprenøren Aps har ansvaret for.

10. Freelance Entreprenøren Aps er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejers besiddelse, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Freelance Entreprenøren Aps eller andre, som Freelance Entreprenøren Aps har ansvaret for.

11. Freelance Entreprenøren Aps er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Freelance Entreprenøren Aps eller andre, som Freelance Entreprenøren Aps har ansvaret for.

12. I den udstrækning Freelance Entreprenøren Aps måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Freelance Entreprenøren Aps skadesløse i samme omfang, som vort ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til dette punkt, skal denne part straks underretten den anden herom. Freelance Entreprenøren Aps og lejer er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget at materiellet.

13. I intet tilfælde er Freelance Entreprenøren Aps er ansvarlig for drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14. Ovenstående begrænsninger i Freelance Entreprenøren’ ansvar gælder ikke, hvis Freelance Entreprenøren Aps har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. Freelance Entreprenøren Aps påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet, i den periode, lejemålet varer.

16. På lejemålet ydes ingen kredit, dog for Freelance Entreprenøren Aps bekendte: 15 dage fra fakturadato.

17. Det lejede materiel er kaskoforsikret af Freelance Entreprenøren Aps under hele udlejningsperioden. Jfr. dog punkt 3. Selvrisiko påhviler lejer (se uddrag af forsikringsbetingelser nederst).

18. Ved anvendelse af materiel til sandblæsning og andet støvende arbejde kræves det, at materiellet anbringes således, at det ikke indsuger sand/støv eller andet, der kan beskadige materiellet. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at afbryde lejemålet øjeblikkeligt og debiterer lejer for skader, der måtte være opstået som følge heraf.

19. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette, om fornødent med fogedens hjælp.

20. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

21. Alle priser er ekskl. moms, forbrug.

22. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

23. Evt. tvister anlægges ved retten i Århus.

24. Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel er strafbart og vil medføre politianmeldelse.​​

Selvrisiko:

Lejer hæfter med en selvrisiko af enhver skade beregnet ud fra materialets nyværdi således:

0 - 15.000
2.000 kr
15.000 - 75.000
7.500 kr.
75.000 - 200.000 
12.000 kr 
200.000 - 500.000 
20.000 kr. 
500.000 - 750.000 
25.000 kr. 
750.000 - .... 
35.000 kr. 

Forbehold:

Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 26 23 92 74 eller via kontaktformularen forneden.